Hovedseksjon

Biologi

Biologistand

Biologi handler om livet på jorda og sammenhenger mellom biologisk mangfold, evolusjon og biologiske prosesser. Faget skal bidra til at du forstår sammenhengene i naturen og gi deg kunnskap om sammenhenger mellom helse og livsstil

Biologi er faget for deg som er nysgjerrig på hvordan kroppen og naturen fungerer. I dette faget ser vi på spørsmål knyttet til alt fra livets opprinnelse til samspillet i ulike økosystemer, til hvordan ulike celler fungerer.

I Biologi 1 fokuserer vi på kroppens systemer og hvordan disse fungerer sammen. Her er det viktig å forstå sammenhengene mellom fysiologi og funksjon i celler, organer og organsystemer. Vi ser også på hvordan det biologiske mangfoldet er systematisert, fra bakterier og planter, til dyr og sopp. Dette vil vi også undersøke med feltarbeid, hvor du stifter nærmere bekjentskap med flere av artene i naturen nær oss.

I dette faget må du kunne jobbe mye selvstendig, både med lesing og praktiske øvelser. Den teoretiske kunnskapen er avgjørende for å kunne se de store sammenhengene som kreves dersom du vil lykkes i faget.
Faktaark om biologi 1

Biologi 2 er et omfattende men spennende fag hvor du kan fordype deg i mange ulike biologiske prosesser. I faget utforsker du alt fra de kjemiske reaksjoner som skjer i livets minste byggestein, cellen, til prosesser og samspill i økosystemene våre. Du lærer blant annet om populasjonsbiologi, artsdiversitet, energi- og stoffkretsløp, enzymers funksjon og rolle i biologiske prosesser, genetikk, evolusjon, samt bruken og de etiske sidene ved genteknologi. Dette gir en forståelse av biologiens praktiske betydning og dens relevans for samfunnet.

Da biologi 2 er et muntlig praktisk fag gir det en praktisk tilnærming til å forstå biologiske konsepter. I faget vil du gjennomføre et større feltarbeid og ulike forsøk knyttet til hvert tema. Her vil du utforske biologiske problemstillinger, samle inn, analysere data og presentere funn. Dette inkluderer argumentasjon for valg av metoder og drøfting av resultater og funn. Gjennom dette arbeidet utvikler du kritisk tekning og forskningsevner.

Ved å ta biologi 2 får du en helhetlig biologiforståelse og kan ta dette videre i andre biologirelevante studier. Det anbefales sterk at du tar biologi 1 dersom du ønsker å ta biologi 2, men dette er ikke et krav.
Faktaark om Biologi 2.