Hovedseksjon

Medbestemmelsesutvalg (MBU)

Formålet

Hensikten med MBU er et formelt samarbeid mellom rektor og tillitsvalgte på skolen for å skape best mulig samarbeidsforhold og dermed forhåpentligvis best mulig arbeidsforhold for alle på skolen; ledelse, ansatte og elever. MBU skal være et forum for både idéskapning, informasjon, drøfting og beslutningstagning (Avtale om medinnflytelse § 4 i Hovedavtalen). 

Hva tas opp?

De fleste saker som angår skolens virksomhet, skal drøftes i MBU; budsjett og regnskap (minst tre ganger i året), skolens planer (også personalplaner), retningslinjer for intern informasjon, arbeidsbeskrivelser, instrukser, oversikt over stillinger, interne organisasjonsendringer m.m. Avtale om medinnflytelse § 4 gir en god oversikt over saker som rektor skal ta opp i MBU med de tillitsvalgte.

Det er verd å merke seg også at ”andre saker som en av partene mener har betydning for de ansatte i deres arbeidssituasjon skal tas opp til drøfting i utvalget dersom en av partene krever det” (§ 4.2 n.)

Rektor har styringsrett

I de fleste saker er medbestemmelsesutvalget rådgivende organ. Det vil si at rektor har styringsrett dersom man ikke oppnår enighet.