Hovedseksjon

Eksamensreglement

NB! Det er ikke mulig å bruke privat PC til eksamen. Kun skole-PC er tillatt. Du har selv ansvar for at din egen skole-PC er i orden. OBS! Husk at brukernavn og passord er personlig og må ikke deles med noen. Deling er fusk.

1. FRAMMØTE

All skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Du må møte opp i eksamenslokalet senest 30 minutter før prøven begynner, altså kl. 08.30.

Hvis du uten gyldig grunn ikke møter til fastsatt tid, må du henvende deg til skolens ledelse. Det er skolen som vurderer om du kan avholde eksamen.

Ingen kan komme inn i eksamenslokalet etter kl. 10.00. Da må du vente til neste ordinære eksamen med å gå opp.

Trekker du deg etter at du er blitt gjort kjent med oppgaven, vurderes du som om du har avlagt eksamen.
Ingen får forlate eksamenslokalet før kl. 10.00. Det er ikke tilltatt med toalettbesøk før kl. 10.00.


2. SKRIFTLIG EKSAMEN

2.1. Forholdene i eksamenslokalet

Vaktene har anledning til å kontrollere at ikke noe av det du har med deg under eksamen, kan bli brukt til fusk. Vesker må leveres inn til vaktene. Det er ikke tillatt å bruke digitale klokker. Alle klokker skal plasseres i ryggsekken/ veske. Mobiltelefonen må være slått av, og skal plasseres i vesker, ryggsekk som innleveres til vakt  (skal ikke være ved pulten).

Det er ikke tillatt å høre på musikk på PC-en. Det er tilltatt for elever som bruker CD-ord å anvende øretelefon. Det er ikke mulig å låne skrivemateriell eller annet av medelever.

Du må selv kontrollere at du har fått riktig oppgave til eksamen.

Trenger du noe eller ønsker å forlate eksamenslokalet, må du alltid henvende deg til vaktene.

Når du forlater rommet med vakt, du legge ned/minimere dokumentet på PC-en.


2.2 Eksamenstid

Eksamenstiden er oppgitt på oppgavearket. Vaktene har oversikt over hvem som har ekstra tid.

 

2.3 Papir og innføring

Alt papir som er levert ut av skolen må leveres tilbake hvis du forlater eksamenslokalet før tiden er ute. Blyant kan ikke brukes, bare penn.

2.4. Merking og utfylling av svarark enten det er på papir eller digitalt

Ved papireksamen:

Du fyller ut svararkene slik: Øverst på hver side av besvarelsen skal det angis: eksamensdato, programområde (STUSP eller HO), fag, fagkode, eksaminandnummer, klasse og antall ark. Ikke skriv navnet ditt i besvarelsen.

 

2.5 Digital eksamen (PGS prøvesystem)

Alle vil få utdelt et instruksjonshefte i forbindelse med digital eksamen. Det er helt nødvendig å følge denne instruksen punkt for punkt. Det er ditt ansvar at du sjekker at besvarelsen er levert.

2.6 Levering av besvarelsen på papir i de fagene dette gjelder

Når du skal levere besvarelsen, gir du tegn til vaktene, som sjekker besvarelsen. Eksamensoppgave og kladd må innleveres hvis du leverer besvarelsen før eksamenstiden er over. Ved bruk av printer: du melder til vakten som henter utskriften. Du må selv sjekke at utskriften er den rette. Besvarelsen skal legges inn i et omslag hvor du har fylt ut feltene øverst på arket (se pkt 2.4).

2.7 Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt unntatt verktøy som tillater kommunikasjon. For fremmedspråkene er ikke oversettelsesprogram tillatt.

Todelt eksamen i matematikk 1P og 2P, fysikk, biologi, kjemi og samfunnsøkonomi:
Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 1 utgjør 2 t / ekstra tid: 2 t 25 min.

Del 1 i samfunnsøkonomi – Skrivesaker og linjal

Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Del 2 utgjør 3 t / ekstra tid: 3 t 35 min.

Du kan ikke ta i bruk hjelpemidler knyttet til Del 2 før den angitte tiden har utløpt. Besvarelsen i Del 1 må leveres inn etter angitt tid.

Du er selv ansvarlig for at du ikke har med andre hjelpemidler enn de som er tillatte til eksamen.

 

Todelt eksamen i matematikk 1T, matematikk R1, S1, R2 og S2:
Del 1 -
Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 1 utgjør 3 t / ekstra tid: 3 t 35 min.
Del 2 - Alle hjelpemidler er tillatt med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Del 2 utgjør 2 t  / ekstra tid: 2 t 25 min.

Du kan ikke ta i bruk hjelpemidler knyttet til Del 2 før den angitte tiden har utløpt. Besvarelsen i Del 1 må leveres inn etter angitt tid.

Du er selv ansvarlig for at du ikke har med andre hjelpemidler enn de som er tillatte til eksamen.

 

2.8. Brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk

Husk at brukernavn og passord er personlig og må ikke deles med noen. Deler du det med noen, er det fusk. Se forskrift til opplæringsloven §3-37 om konsekvensene av fusk.

Dersom du vanskeliggjør gjennomføringen av eksamen ved atferd som er forstyrrende for andre, kan du, etter å ha blitt advart, vises bort fra eksamen. Spørsmålet om bortvisning avgjøres av rektor.

Eksamensprøven kan annulleres hvis du har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen.

Fusk eller forsøk på fusk kan være:

-    å gi eller prøve å gi eller formidle ikke tillatt hjelp til andre, eller

-    å motta slik hjelp, eller

-    å besitte eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt, etter at oppgavene er delt ut.

Dersom eksamen annulleres på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan du tidligst gå opp til eksamen i vedkommende fag ett år etter at eksamen ble holdt.

Spørsmålet om annullering av eksamensprøve avgjøres av rektor.

På Utdanningsdirektoratet sine sider kan du lese mer om hva som defineres som fusk

 

2.9. Forfall og sykdom under eksamen

Hvis du på grunn av sykdom ikke kan møte til eksamen, må du straks søke eller tilkalle lege. Legeerklæring skal leveres til skolens kontor umiddelbart og senest innen tre (3) dager.

Hvis du har møtt til eksamen og blir syk underveis slik at det kan virke inn på arbeidet, må du straks melde fra til eksamensvakten, som skal varsle rektor. Rektor tar stilling til om det foreligger grunnlag for å avbryte eksamen med rett for deg til å gå opp til utsatt prøve. Rektors avgjørelse kan påklages.

 

2.10. Eksamensresultater og rett til å klage

Etter sensur blir alle eksamenssvar sendt til skolen og publisert ved oppslag. Du har, etter at karakteren er fastsatt, rett til å gjøre deg kjent med egen besvarelse. På anmodning kan du få kopi av skriftlig besvarelse.

Fristen for å klage på eksamenskarakteren er 10 dager fra dato for offentliggjøringen.

 

4. KLAGE PÅ EKSAMEN

 

4.1 Klage på eksamensresultat

Ordinær klagefrist på eksamenskarakterer for alle er 10 dager etter offentliggjøringen av karakterene. Skjema fås på kontoret. Klagen leveres til skolen.

 

 

Ledelsen ved Hersleb videregående skole