Rettslære

Rettslære 1 og 2

Lov og rett er en av byggesteinene i ett demokratisk samfunn. Kjennskap til lover og regler er derfor viktig både for den enkelte og for samfunnet. Lovverket i dag bygger både på eldre norsk og europeisk rett. Lov og rett i Noreg heng òg sammen med utviklinga i ei internasjonal verd. Rettslære skal gi innsikt i hvordan det internasjonale rettssamfunnet fungerer.

Rettslære skal gi kunnskap om og forståing for rettsreglene slik de er nedfelte i lover, rettingslinjer og sedvanerett og vise hvordan lovverket er en del av kulturarven og det demokratiske systemet samfunnet er bygget på. Faget skal gi kunnskap om den rettslige stillingen den samiske folkegruppa har som urfolk i Norge. Det skal også gi innsikt i det internasjonale rettssystemet. Å utvikle kompetanse om hvordan lover og regler regulerer rettstilhøva mellom individ, mellom individ og samfunn og mellom stater, er sentralt i faget.

Rettslære skal utvikle evna til å tolke og bruke lovene både privat og i yrkeslivet og stimulere til refleksjon og kritisk tenking. Et formål er å gjøre eleven bevisst om de verdiene som er grunnleggende i et demokrati og fremme engasjement og interesse for å være aktivt med i samfunnsutviklinga.

Rettslære skal bidra til at en kan se en sak fra flere sider, skille mellom rett og rettferd og reflektere over om lovene er juridisk og etisk gode. Opplæringa i faget skal vekke interesse for juridiske spørsmål. Bruk av juridisk metode skal sette eleven betre i stand til å vurdere å løse juridiske problem og konflikter.

 

Programfag

Hovedområder

Rettslære 1

Metode-

lære

Familierett

Arverett

Arbeidsrett og likestilling

Strafferett

Rettergangs-ordninga

Rettslære 2

Metode-

lære

Erstatnings-rett

Menneskerettar

Avtalerett

Kjøpsrett og forbruker-rett

Forvaltnings-rett