Hovedseksjon

Hersleb skole 100 år!

Bilde av rektor Astrid Grytte

Olav Fossbakken (tidligere lærer på skolen) skriver nå på en bok om skolens historie. Her et utdrag fra skolens offisisielle åpning:

Lørdag 6. januar 1923 var en rekke kommunale autoriteter og inviterte til stede ved den offisielle innvielsen av «den store vakre folkeskolen, Herslebs skole. Østkantens største og mest moderne skoleanlegg - i enhver henseende en pryd for byen», skriver Aftenposten som var til stede:

Etter en omvisning takket byggekomiteens formann, bestyrer Sverre Iversen, alle som hadde nedlagt et dyktig og samvittighetsfullt arbeide i forbindelse med byggingen av skolen. Deretter redegjorde han i korthet for den nye skolens historie. Bestyrer Iversen overleverte så skolen til byens ordfører, banksjef With.
 
Ordfører With takket byggekomiteen og uttalte blant annet: «Det er ikke ofte man, som ordfører har en saa behagelig hverv som dette – at overtage paa kommunenes vegne en skole, som i enhver henseende er en pryd for byen. Jeg tror, at jeg for engangs skyld kan tale paa hele befolkningens vegne, naar jeg utrykker min glæde over, hvad vi har faaet i denne skolebygning. Jeg overleverer herved skolen til Kristiania skolestyre ved herr Overlærer Haugerud.»
 
På vegne av Kristiania skolestyre takket Haugerud ordføreren og utalte blant annet: «Man bliver i høi grad imponert ved det smukke, enkle og praktiske arbeide, som er udført ved denne skole. Under slige skoleforhold maa saavel barn som lærere blive animeret til at gjøre det bedst mulig ud af arbeidet paa skolen. Paa skolestyrets vegne vil jeg faa overlade Herslebs skole til overlærer Trætteberg.»
 
Overlærer Trætteberg ved Hersleb skole framholdt i en kort tale sin ærbødige tak til myndighetene for den vakre skole og uttalte ønsket om at de utlegg som skolen har kostet, måtte komme til å forrente seg i åndsverdier, som ikke kan vurderes i klingende mynt, men som allikevel i høy grad vil komme samfunnet til gode.


Elev i 100 -3
Elev 2 i 100
Glade voksne overrasker elever og ansatte
100 års elev
På plass tidlig morgen
Lærer Nezam
Boller fra kantina