Hovedseksjon

Pyskologi 1 og psykologi 2

Hvorfor skal du velge dette faget? Se filmen:

Velg psykologi hvis du vil:

·Ha kunnskap om hvordan vi blir slik vi blir, og hvorfor vi gjør det vi gjør, er nyttig i mange sammenhenger, og i mange yrker. I tillegg til å være ansatt, er vi alle mennesker som lever i en sosial verden. Det vil si at bevissthet om andres påvirkning på oss, og hvordan vi selv påvirker andre, kan hjelpe oss til å forstå ulike situasjoner bedre.
-Alle som skal jobbe med mennesker, vil kunne ha nytte av grunnleggende kjennskap til psykologiske mekanismer som foregår hele tiden. Ikke bare kan man bli klokere på andre og sosiale fenomener, men elevene opplever ofte å lære noe om seg selv. 

Hvordan lykkes du i faget?  
-Du lykkes ved å vise kompetanse gjennom muntlige og skriftlige aktiviteter der du bruker psykologiens fagbegreper og teorier til å beskrive og drøfte virkeligheten.
-Dette krever at du jobber med å forstå hva begrepene betyr, slik at du ser tilknytningen de har til ting du gjerne selv har opplevd eller observert. 
-Når du kan bruke fagspråket til å drøfte problemstillinger fra vår virkelighet, lykkes du i faget. 

Det er to psykologifag: Psykologi 1 og Psykologi 2. 
Psykologi 1 fokuserer i stor grad på hvordan vi utvikler oss til å bli den vi er. Du vil lære om utvikling, evolusjon og biologi, læring og kognisjon, og stress og kriser.
Psykologi 2 handler blant annet om sosial påvirkning, kommunikasjon og psykisk helse.

Dette lærer du
Læreplan i Psykologi 1:  Mål for opplæringen er at du skal kunne
-finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
-sammenligne, anvende og vurdere ulike vitenskapelige tilnærminger, teorier, perspektiver og metoder, og vurdere forskjellige forklaringer på psykologiske problemstillinge
-utforske ulike temaer innenfor anvendt psykologi, og vurdere hvordan psykologi kan anvendes i ulike yrke
-gjøre rede for hukommelse og reflektere over hva som kan påvirke hukommelsesprosesse
-beskrive ulike perspektiver på læring, reflektere over hva som hemmer og fremmer læring, og vurdere egne læringsstrategier
-drøfte sammenhengen mellom motivasjon, mestring og læring
-drøfte hvordan samspillet mellom arv og miljø har betydning for utvikling av personlighet, identitet og tilknytning
-utforske og gjøre rede for hvordan persepsjon og kognisjon virker inn på menneskets forståelse av seg selv og omverdene
-utforske og vurdere hvordan individuelle, sosiale og psykologiske faktorer påvirker mennesket til å ta, og unnlate å ta, bærekraftige valg
-gjøre rede for psykiske kriser og drøfte mulige utfall av disse
-beskrive hovedtrekk i sansesystemets, nervesystemets og hormonsystemets oppbygning og funksjon, og utforske hvordan disse systemene sammen utgjør grunnlaget for tanker, emosjoner og atferd
-utforske og gjøre rede for hvordan evolusjonspsykologi forklarer menneskets tanker, emosjoner og atferd
-beskrive hvordan bruk av rusmidler hos ungdom og unge voksne påvirker hjernens funksjon og reflektere over hvordan bruk av rusmidler kan påvirke psykisk helse og livskvalitet
-drøfte konsekvenser av stress, vurdere betydningen av sårbarhet og resiliens og reflektere over hvordan man kan forebygge negative stressreaksjoner

Læreplan i Psykologi 2:  Mål for opplæringen er at du skal kunne
-finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger

-planleggebeskrive og gjennomføre en undersøkelse av en psykologisk problemstilling, analysere og drøfte resultater

-sammenligne og anvende ulike vitenskapelige tilnærminger, teorier, perspektiver og metoder, og vurdere forskjellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
-drøfte hvordan sosial påvirkning og interaksjon i grupper kan påvirke holdninger, atferd og identitet
-drøfte årsaker til utenforskap og reflektere over konsekvenser for individer
-gjøre rede for faktorer som påvirker utviklingen av sosial kompetanse, og reflektere over betydningen av sosial kompetanse
-gjøre rede for hvordan mellommenneskelige konflikter kan oppstå og utvikle seg, og drøfte hvordan verbal og ikke-verbal kommunikasjon kan bidra til både å utvikle og å løse konflikter
-drøfte hvordan ulike former for kommunikasjon påvirker sosial samhandling og livskvalitet
-reflektere over hvordan synet på psykisk helse og behandling av psykiske lidelser har endret seg og er i endring