Pyskologi

Psykologi 1 og 2

Programfaget psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. Programfaget skal gi en innføring i sentrale psykologiske emner og gi en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiens historie. Psykisk helse er i fokus både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og programfaget har som mål å gi basiskunnskaper om hva som hemmer og fremmer psykisk helse.

Opplæringen skal bidra til å stimulere den enkelte til å tenke, forstå og reflektere over samspillet mellom individ og samfunn i et livslangt perspektiv og gi den enkelte økt forståelse, respekt og toleranse uavhengig av kultur og bakgrunn. Programfaget skal bidra til utvikle evne til samarbeid, kreativitet og analytisk refleksjon. Videre skal det bidra til kunnskap om begreper, modeller og teorier i psykologien som grunnlag for å utvikle egen og andres tenkning.

Opplæringen skal åpne for bruk av varierte læringsarenaer og læringsstrategier. Opplæringen skal oppøve evne til bevisst og selvstendig kritisk tenkning i møte med ulike typer av kilder. Programfaget skal utvikle kompetanse som kan danne grunnlag for deltakelse i samfunns- og yrkesliv og for videre studier. Faget gir anledning til tverrfaglig perspektiv og tverrfaglig samarbeid.

Programfag

Hovedområder

Psykologi 1

Psykologiens historie og utvikling

Utviklings- psykologi

Mennesket og læring

Psykologiens biologiske grunnlag

Mennesket og helse

Psykologi 2

Psykologien i dag

Sosial- psykologi

Kommunikasjon

Helsepsykologi